ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญต่อทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกันดูแลและป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบัน เช่น หน่วยงานกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ที่ปรึกษา และสถานศึกษาต่างๆ    ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน และเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน

ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจ คณะนิติวิทยาศาสตร์ ได้จัดเตรียมเครื่องมือ และบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อบริการด้านการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การดูแลระบบบำบัดมลพิษน้ำ มลพิษอากาศ และกากของเสียอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนำไปดูแลเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน และการให้คำปรึกษาเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ     คณะนิติวิทยาศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า      สถานประกอบการต่างๆ จะเข้ามาใช้บริการการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริการปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ คณะนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป

การดำเนินการ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดี (GLP; Good Laboratory Practice) โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัย, วิธีการวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐาน, บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และภายใต้การดำเนินงานของคณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งมั่นใจได้ว่าผลวิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำ

การให้บริการตรวจวิเคราะห์น้ำ

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานควบคุมต่างๆ เช่น มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร มาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรม รวมไปถึงแหล่งน้ำธรรมชาติผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ :
พ.ต.ท. ธิติ มหาเจริญ

โทร :097-3266659
ID Line : waterlab.rpca
E-mail : waterlab.rpca@gmail.com

ข้อแนะนำในการส่งตัวอย่าง

    1. เก็บตัวอย่างในภาชนะที่กำหนดตรวจวิเคราะห์ทางเคมี –  กายภาพ เก็บตัวอย่างใส่ 

ภาชนะพลาสติกที่สะอาดขนาด 1 ลิตร    มีฝาปิดสนิท   เก็บรักษาตัวอย่าง    แช่เย็นที่ อุณหภูมิประมาณ 2 - 6  องศาเซลเซียส

   *** สามารถรับภาชนะเก็บตัวอย่างได้ที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

                          ฉลากปิดภาชนะบรรจุตัวอย่าง

            รหัสตัวอย่างผู้ส่ง……………………………………

             หน่วยงานที่ส่ง………………………………………

             ประเภทแหล่งน้ำ……………………………………

             สถานที่เก็บ………………………………………….

             วันที่เก็บ…………………….เวลา………………….

             ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง…………………………………….

    2. ปิดฉลากข้างภาชนะบรรจุตัวอย่าง และระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ฉลากปิดภาชนะบรรจุ

    3. ส่งตัวอย่างพร้อมชำระเงินค่าบริการที่

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 พร้อมกรอกรายละเอียด ในใบนำส่งตัวอย่างแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

    4. ผู้ส่งตัวอย่างรับสำเนาใบรับตัวอย่างไว้เป็นหลักฐาน

    5. ผู้ใช้บริการสามารถมารับผลการวิเคราะห์เองได้ที่   คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน


      วัน เวลาในการส่งตัวอย่าง

1. บริการรับตัวอย่างน้ำทุกวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00  .

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ ตั้งแต่รับตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการจนกระทั่งออกใบรายงานผลใช้เวลา 2 สัปดาห์


วิธีการเก็บตัวอย่างและปริมาตรตัวอย่างที่ต้องการ


 

รายการวิเคราะห์

 

ภาชนะบรรจุ

 

ปริมาตรตัวอย่าง

(ml)

1.    pH

ภาชนะพลาสติก

200

2.    BOD

ภาชนะพลาสติก ให้มีอากาศน้อยที่สุด

1,000

 

     วิธีการตรวจ วัด วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ


รายการตรวจวิเคราะห์

วิธีวิเคราะห์ทดสอบ

1.  ความเป็นกรด ด่าง ( pH )

Electrometric Method

 

2.  บีโอดี  ( BOD )

5-Day BOD Test, Azide Modification

วิธีการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA 22nd ed., 2012. 

และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน


อัตราค่าบริการตรวจ วัด วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

รายการตรวจวิเคราะห์

ค่าบริการตรวจวิเคราะห์

1.  ความเป็นกรด ด่าง ( pH )

100

2.  บีโอดี  ( BOD )

400

หมายเหตุ  ค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของปริมาณงาน ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ