ศูนย์บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการประจำคณะ มีหน้าที่ ดังนี้
 
1.
จัดทำสารบบ งานธุรการ รังเรื่อง การสั่งการ รายงานผลให้ผู้ขอรับบริการทราบ โดยสามารถให้นักเรียนนายร้อยตำรวจเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงนอกเวลาเรียน และไม่ติดภารกิจอื่นใด
   
2.
สรุปผลการให้บริการเสนอผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ผ่าน รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ฝ่ายวิชาการ) ทราบทุกวันที่ ๑ ของเดือน หรือวันเปิดทำการวันแรกของเดือน
   
3.
พิจารณาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นเรื่องที่น่าสนใจ มีคุณค่าแก่การศึกษาอันจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอนกับผู้เข้ารับการอบรมในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยเสนอเรื่องให้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทราบ (ผ่านตามลำดับชั้น) เพื่อเดินทางไปแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน แล้วรายงานผลและวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวให้เป็นองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพตำรวจ
   
4.
พิจารณาว่ามีเรื่องใดที่สำคัญและมีคุณค่าเหมาะสมกับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยเสนอเรื่องให้ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทราบ (ผ่าน รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ฝ่ายวิชาการ) เพื่อจัดให้มีการบรรยายพิเศษ
   
 
 
 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110