การบริการสังคมด้านทำนุบำรุงศาสนา
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

พ.ต.ท.หญิง ธรรมภรณ์ ธนวัฒน์วงศธร อาจารย์ (สบ3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. สอนธรรมศึกษาโท สำหรับนักเรียน ร.ร. วัดบางช้างเหนือ เมื่อ 4 กันยายน 2558

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110