ตัวอย่างแบบเสนอหัวข้อเรื่อง และ โครงการวิทยานิพนธ
 
การเปรียบเทียบวิธีการสกัดสารพันธุกรรมแบบต่าง ๆ ในวัตถุพยานประเภทเทปกาว เพื่อใช้พิสูจน์ตัวบุคคล
ภาวะไขมันสะสมในตับของประชากรไทย : ศึกษาการชันสูตรศพของภาควิชานิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบคราบโลหิตมนุษย์เพื่อใช้ในงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
การศึกษาวิธีการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวไม่เรียบด้วยกาวน้ำ
   
Fluorescent Tio2 powers prepared using a new perylene diimide dye׃
Application in latent fingermark detection
 
Present
   
การพิมพ์ลายนิ้วมือจากศพ
 
The Boiling Technique: A Method for Obtaining
Quality Postmortem Impressions from Deteriorating
Friction Ridge Skin
Present
รายงานการพิมพ์ลายนิ้วมือจากศพ
   
เทคนิคทางกายวิภาคและการถ่ายภาพเพื่อระบุใบหน้าในทางนิติเวช
 
An anatomical and photographic technique for forensic facial identifcation
Present
รายงานเทคนิคทางกายวิภาคและการถ่ายภาพเพื่อระบุใบหน้าในทางนิติเวช
   
การนำวิธีการ gas chromatography–mass Spectrometryมาใช้ในการตรวจอนุพันธ์ฝิ่น
และ โคเคนในฟันมนุษย
 
คำนำ
สารบัญ
บทคัดย่อ
รายงานการนำวิธีการgas chromatography–mass Spectrometryมาใช้ในการตรวจอนุพันธ์ฝิ่นและ โคเคนในฟันมนุษย์
ภาพฟันมนุษย์
เอกสารอ้างอิง
presentation
   
การประเมินค่าความเป็นไปได้ ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
กระสุนปืนชนิดต่างๆกับส่วนที่เหลือจากการยิงปืนโดยวิธี SEM-EDX
 
คำนำ
สารบัญ
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 3 การทดลอง
บทที่ 4 ผลการทดลอง
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง
เอกสารอ้างอิง
presentation
   
การเปรียบเทียบความเสียหายที่เกิดจากอาวุธปืนพกออโตเมติก ยี่ห้อ TokarevTokarev, , MakarovMakarovและและ GlockGlock19 19 จากการยิง ที่ระยะ 10,15 และ 25 เซนติเมตร
 
comparison
คำนำ
บทคัดย่อ
สารบัญ
รายงานการเปรียบเทียบความเสียหายที่เกิดจากอาวุธปืนพกออโตเมติก ยี่ห้อ TokarevTokarev, , MakarovMakarovและและ GlockGlock19 19 จากการยิง ที่ระยะ 10,15 และ 25 เซนติเมตร
Persent_
   
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของเส้นผมในสภาพภูมิอากาศตลอด 25 ปี โดยใช้ Ultramicroscopic
 
Ultramicroscopic observations on morphological changes
in hair during 25 years of weathering
Persent_
รายงานการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเส้นผมในสภาพภูมิอากาศตลอด 25 ปี โดยใช้ Ultramicroscopic
   
การสำรวจบทสรุปของภาพซึ่งคล้ายกับรอยเท้าในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาชญากรรม
 
Persent_การสำรวจบทสรุปของภาพซึ่งคล้ายกับรอยเท้าในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาชญากรรม
   
การหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างความเข้มข้นของโซเดียมและโพแทสเซียมในซีรั่ม, อัตราส่วนของทั้งสองค่าและเวลาตั้งแต่เสียชีวิต ในเขตชางดิการห์ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย
 
รายงานการหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างความเข้มข้นของโซเดียมและโพแทสเซียมในซีรั่ม, อัตราส่วนของทั้งสองค่าและเวลาตั้งแต่เสียชีวิต ในเขตชางดิการห์ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย
   
เขม่าปืน-หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
 
เขม่าปืน-หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
บรรณานุกรม
   
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา : ระเบิด (exposives)
 
Damage caused to fibres by vapour cloud explosions
Determination of nitroaromatic and nitramine explosives from
Determine-lc24-explosive
Present
รายงานเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา : ระเบิด (exposives)
   
การตรวจหารอยลายนิ้วมือโดยใช้ภาพที่มีองค์ประกอบของธาตุจาก Micro- X- ray Fluorescence
 
Modern Atomic Spectrometries: XRF, PIXE and RBS
TECHNICAL NOTE
Present
รายงานการตรวจหารอยลายนิ้วมือโดยใช้ภาพที่มีองค์ประกอบของธาตุจาก Micro- X- ray Fluorescence
   
แผลไหม้จากบุหรี่ในแง่นิติเวชวิทยา (CIGARETTE BURNS IN FORENSIC MEDICINE)
 
CIGARETTE BURNS IN FORENSIC MEDICINE
Present - seminar II
รายงานแผลไหม้จากบุหรีในแง่นิติเวชวิทยา
 
 
 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110