Description: C:\Users\Administrator\Desktop\logo.gif

วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Journal of Criminology and Forensic Science

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.สมชาย  ผลเอี่ยมเอก 

พล.ต.ต.นพ.พรชัย  สุธีรคุณ

พล.ต.ต.ศิริพงษ์  ติมุลา     

นายอารีย์  จิวรรักษ์ 

รศ.ดร.สุณีย์  กัลยะจิตร

รศ.อัจฉราพรรณ  จรัสวัฒน์             

ดร.อาภาศิริ  สุวรรณานนท์

ดร.กิตติยาพร  สิงห์สัมพันธ์

พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์  เจนการ

ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.นัยนา  เกิดวิชัย               

ศ.พ.ต.อ.ดร.จักรพงษ์  วิวัฒน์วานิช

ศ.พ.ต.อ.วีรพล  กุลบุตร

ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา  สินลอยมา

รศ.พ.ต.อ.สหพัฒน์  หอมจันทร์

รศ.พ.ต.อ.วรธัช  วิชชุวาณิชย์

ผศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.สมวดี  ไชยเวช

 ผศ.พ.ต.ท.ดร.สฤษดิ์  สืบพงษ์ศิริ   

 

ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์  กุลนิเทศ   

ดร.ดล  บุนนาค             

นายวัลลภ  นาคบัว   

รศ.ดร.เชษฐ  รัชดาพรรณาธิกุล

รศ.ดร.บุษบา  ฤกษ์อำนวยโชค

รศ.ดร.สุดา  เรียงโรจน์พิทักษ์          

ผศ.ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล

พ.ต.ท.ดร.ธิติ  มหาเจริญ

พ.ต.ท.ดร.นรินทร์  เพชรทอง

 

 

 

กองบรรณาธิการ

ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร. พัชรา  สินลอยมา   

บรรณาธิการวารสาร

รศ.พ.ต.อ.วรธัช  วิชชุวาณิชย์  

ผศ.พ.ต.ท.ดร.สฤษดิ์  สืบพงษ์ศิริ

ผศ.พ.ต.อ.วรวุฒิ  ชุมวรฐายี

พ.ต.ท.ดร.ธิติ  มหาเจริญ

ผศ.พ.ต.อ.สุรัตน์  สาเรือง          

พ.ต.ท.ดร.นรินทร์  เพชรทอง

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558

Volume 1 Number 1 January – December 2015

บทความรับเชิญ

 

      การสืบสวนคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercrime): บทเรียนจากสหภาพยุโรป (EU)  สู่อาเซียน(ASEAN)

·    พลตำรวจโท ศักดา เตชะเกรียงไกร

1

 

นิติวิทยาศาสตร์

 

       การจำลองภาพอาชญากรรมเพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์ในแนวทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

7

·        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.สฤษดิ์  สืบพงษ์ศิริ

 

       พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

17

·       พันตำรวจโท พิชศาล  พันธุ์วัฒนา

 

       การวิเคราะห์เขม่าดินปืนบนเสื้อผ้าแต่ละชนิด โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

23

·       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร. ณรงค์  กุลนิเทศ

 

 

อาชญาวิทยาและสหวิทยาการ (Criminology & Interdisciplinary Study)

 

       โครงการวิจัยการจัดการความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล

31

·       ศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. พัชรา  สินลอยมา และ

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก โสรัตน์  กลับวิลา

 

       รูปแบบการจัดบริการที่มีคุณภาพของสถานีตำรวจนครบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน

43

·       พลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.พยอม วงศ์สารศรี 

 

       การศึกษากระบวนการระบบพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรมไซเบอร์

54

·       ณิช  วงศ์ส่องจ้า

 

       การเปรียบเทียบระบบการบันทึกและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหาย

61

·       พัชริภา  พิพิธเบญญา