ประวัติความเป็นมา

                    ประวัติความเป็นมา คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ (๒), (๖) แห่ง พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และมติที่ประชุมสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒

 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110