รวมคำถาม หลักสูตร ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ที่มีถามบ่อย

คำถาม: หลักสูตร ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรียนกี่ปี เรียนจบได้ยศตำรวจหรือไม่?
คำตอบ: หลักสูตรฯ มี 4 ภาคการศึกษา(2ปี) เรียนเฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์
รายละเอียดหลักสูตรฯ >> คลิกที่นี่
สำเร็จการศึกษาได้วุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)
ไม่ได้ยศตำรวจ ต้องสอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจเอง

คำถาม: หลักสูตร ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. มีการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. และ กพ. หรือไม่?
คำตอบ: หนังสือรับรองหลักสูตร จาก สกอ. และ คุณวุฒิจาก กพ. >> คลิกที่นี่
หนังสือรับรองหลักสูตร จาก สกอ.(ปรับปรุง หลักสูตร พ.ศ.2556) >> คลิกที่นี่


คำถาม: คุณวุฒิ คุณสมบัติ ของผู้สมัครสอบ หลักสูตร ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ?
คำตอบ: ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ป.ตรี สายวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา
กรณีผู้สมัคร จบ ป.ตรี สาขาอื่น เมื่อสอบคัดเลือกผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
โดยทางหลักสูตรฯ จะจัดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์

คำถาม: ข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตร ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ออกแนวไหน ?

คำตอบ: ความรู้พื้นฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และพื้นฐานคอมพิวเตอร์
ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ ถ้าสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรฯได้
แต่จะสำเร็จการศึกษา ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่าน หรือ ลงทะเบียนเรียนให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด

คำถาม: หลักสูตร ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รับสมัครสอบ ช่วงใด ?

คำตอบ: เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ประมาณเดือน เม.ย.- มิ.ย. ของทุกปี

คำถาม: ค่าใช้จ่ายในการเรียน หลักสูตร ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ?
คำตอบ: ค่าลงทะเบียนประมาณภาคการศึกษาละ 4 หมื่นบาท จำนวน 4 ภาคการศึกษา(2ปี)

คำถาม: มีทุนการศึกษา มีทุนการทำวิทยานิพนธ์ หรือไม่ ?
คำตอบ: มีสนับสนุนเฉพาะทุนการทำวิทยานิพนธ์