ติดต่อ ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ได้ที่
rpcaforensic@gmail.com
   
   
คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ.ศ.2561
   
ประกาศ นว.รร.นรต. ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ ปรับปรุง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อ 15 ก.ย.2560
   
>>>ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา<<<
อาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ป.โท หลักสูตร วท.ม. รร.นรต. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 แก้ไข 03/11/60
อาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ป.โท หลักสูตร วท.ม. รร.นรต. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 แก้ไข 03/11/60 
อาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ป.โท หลักสูตร วท.ม. รร.นรต. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5 แก้ไข 03/11/60
อาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ป.โท หลักสูตร วท.ม. รร.นรต. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 แก้ไข 03/11/60
อาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 5
   
หนังสือรับรองหลักสูตร จาก สกอ. และ คุณวุฒิจาก กพ. >> คลิกที่นี่
หนังสือรับรองหลักสูตร จาก สกอ.(ปรับปรุง หลักสูตร พ.ศ.2556) >> คลิกที่นี่
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
  หน้าปก สารบัญ
  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
  หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
  หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
  หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
  หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
  ภาคผนวก
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องวันอนุมัติสำเร็จการศึกษา
   
ระเบียบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2556
   
ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/โครงการศึกษารายบุคคล
นว.1 แบบคำร้องขอเสนอโครงร่างฉบับย่อและขอให้แต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษา
นว.2 แบบคำร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/โครงการศึกษาฯ
นว.3 แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/โครงการศึกษาฯ
นว.4 แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบ การจบการศึกษา และการลาออก
นว.4/1 แบบคำร้องขอพักลาศึกษา
นว.4/2 แบบคำร้องขอกลับเข้าศึกษา
นว.5 แบบคำร้องทั่วไป
นว.6 แบบคำร้องขอเสนอโครงร่างฉบับย่อ
นว.7 แบบคำร้องขอขยายเวลาส่งวิทยานิพนธ์/โครงการศึกษาฯ เล่มสมบูรณ์
 
แบบฟอร์มการตรวจบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ (ตรวจอักราวิสุทธ)
แบบรายงานความก้าวหน้า การทำวิทยานิพนธ์/โครงการ
แบบ ใบลาป่าย/ลากิจ สำหรับ นศ.ป.โท รร.นรต.
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110