หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
   หน้าปก สารบัญ
   หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
   หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
   หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
   หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
   หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักเรียน
   หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
   หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
   หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
  ภาคผนวก
   ภาคผนวก ก คำสั่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2549
ข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ว่าด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2553
   ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
   ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง
   ภาคผนวก ง ข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ว่าด้วยระเบียบและหลักสุตรการศึกษาอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2552
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110