รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
ยศ ชื่อ สกุล
E-mail
หมายเลขโทรศัพท์
ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา sinloyma@gmail.com 081-826-3932
รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์ woratouch_w@yahoo.com 061-156-4951
ผศ.พ.ต.อ.วรวุฒิ ชุมวรฐายี wut112@hotmail.com 085-191-6078
ผศ.ว่าที่ พ.ต.อ.สุรัตน์ สาเรือง surats88@yahoo.com 094-195-3592
ผศ.พ.ต.ท.ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ saritsu2003@yahoo.com 081-005-2054
พ.ต.ท.หญิง สิริมงคล กล้าปราบศึก boling2510@hotmail.com 084-006-6988
พ.ต.ท.หญิง ธรรมภรณ์ ธนวัฒน์วงศธร dhammatanawut@gmail.com 089-991-7559
พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ m_thiti@yahoo.com 099-195-4321
พ.ต.ท.หญิง กนกพร แสนแก้ว ksbeer27@hotmail.com 081-895-8223
พ.ต.ท.ดร.นรินทร์ เพชรทอง m_thiti@yahoo.com 082-893-7238
   
 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110

  [Magic.Number] [Ber.DD]