อาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

คำสั่ง นว.รร.นรต. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นักเรียนนายร้อยตำรวจ
- อาจารย์ที่ปรึกษา นรต. ปีการศึกษา 2556
- อาจารย์ที่ปรึกษา นรต. ปีการศึกษา 2557
- อาจารย์ที่ปรึกษา นรต. ปีการศึกษา 2558

คำสั่ง นว.รร.นรต. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์
- อาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ป.โท รุ่นที่ 2
- อาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ป.โท รุ่นที่ 3
- อาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ป.โท รุ่นที่ 4

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.

ภาพบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110