คณาจารย์ วิชาการพิสูจน์หลักฐาน
จัดสอบเเลปกริ้ง นรต. ชั้นปีที่ 3
เมื่อ 15 ม.ค.2563 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
   
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
ทำบุญปีใหม่คณะนิติวิทยาศาสตร์
   

พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และ วิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2561 คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ขอขอบพระคุณ พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่กรุณามอบรางวัลในครั้งนี้
ผลการประกวดโครงการนักวิจัยดีเด่น
         ระดับดีเด่น ได้แก่  ศ.พล.ต.ต.ดร.หญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์
         ระดับดี ได้แก่  ผศ.พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ อาจารย์ประจำคณะนิติวิทยาศาสตร์
ผลการประกวด
โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
           ระดับดีเด่น ได้แก่ น.ส. เรวดี รักสกุล. นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3

          ระดับดี ได้แก่  น.ส.ชนัญชิดา วงศ์เขียว นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4

   
อบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ
เรื่องพื้นฐานการทำงานด้าน PCR/Real-Time PCR 
เมื่อวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 5222 และห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก บริษัท กิบไทย (Gibthai) จำกัด
   

อบรมการใช้เครื่องมือการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-16.00 น. 
ณ ห้อง 5212 ชั้น 1 คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

   
บรรยากาศการเสวนาและพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์
โดยมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษา ได้แก่
กรมควบคุมมลพิษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เมื่อ 11 ธ.ค.2561 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส รร.นรต.
อ.สามพราน จ.นครปฐม
   
คณะนิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ การประกวดค่านิยมองค์กรของคณะ ตามทัศนคติในเชิงคุณค่าและสร้างสรรค์ เพื่อกำหนดเป็นค่านิยมองค์กรของหน่วยงาน
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ
เจ้าหน้าที่ ในสังกัดคณะนิติวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม นว.รร.นรต.
   
สัมมนาวิชาการ ในงานประชุมสามัญประจำปี สถาบันฝึกอบรมตำรวจแห่งเอเชียหรือ Association
of Police Training Institute in Asia  (APTA) ครั้งที่ 3
   

พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7

   

วันพฤหัสบดีซักที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ซักซ้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร วท.ม. ณ ห้องประชุมนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

   

20 กรกฎาคม 2561
นำเสนอโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practice)
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โดย พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

   
ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้จัดการทีมมวยไทยสมัครเล่นโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในการแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบรางวัล และแสดงความยินดีกับความสำเร็จ 1 เหรียญทองและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทมวยไทยสมัครเล่น
   
เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(Ethical Principles in Research Involving Human) และการเเขียนและการใช้วิธีดำเนินการมาตรฐาน(SOP Writing and Using) ให้แก่อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อ 16,19 และ 23 มี.ค.2561
ณ ห้องเรียน 5213 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
   
ติดตั้งครุภัณฑ์และเครื่องมือของห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์.
เพื่อรองรับการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์และนักเรียนนายร้อยคำรวจ.
เมื่อ 28. มี.ค.2561
   
วันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 61
นศ.ป.โท เรียนยิงปืน วิชาเทคนิคการสืบสวน
   
20 พฤศจิกายน 2560
Mr. Huang Zuyue (หวง จู่เย่ว), Vice President รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยความมั่นคงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ People's Public Security University of China ,PPSUC ]
พร้อมคณะรวม 4 ท่าน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อ.สามพราน จว.นครปฐม
   
17 พฤศจิกายน 2560
การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การพัฒนาระบบมาตรวิทยาเพื่อการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรม
   
10 พฤศจิกายน 2560
สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
สร้างความร่วมมือบริการสารสนเทศ วทน. ด้านนิติวิทยาศาสตร์
   
19ต.ค.2560
พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต.
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก องค์กร OUR สหรัฐอเมริกา
   
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
การสัมมนานำเสนอผลงาน “สถานีตำรวจล้ำสมัย” บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม” พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคมอาเซียน
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
   
คณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตละเมิดต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(TICAC) ร่วมกับ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดโครงการฝึกอบรม การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานให้กับเครือข่าย
เจ้าหน้าที่สืบสวนในคดีละเมิดต่อเด็กผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ย.2560
VDO
งานประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เก็บตกภาพ งานปฐมนิเทศ นศ.ป.โท
สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 17/08/2560
ประชุม อ.ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ครั้งที่ 5/2560
   
งานบริการวิชาการ คณะนิติวิทยาศาสตร์
เครดิต : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และ มติชน
   
ผบช.รร.นรต. ประชุมติดตาม
โครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย
เมื่อ 11 /07/2560 ณ ห้องประชุม ศปก.รร.นรต.
   
TAESER : ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจล้ำสมัย
   
การฝึกอบรมการสืบสวนอาชญากรรม
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ รุ่น 1 รร.นรต.
   
Workshop นศ.ป.โท วิชาเทคนิคการสืบสวน หัวข้อ การสืบสวนคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
เมื่อ 05/02/2560 ณ ห้องเรียน Digital Forensic
   

คณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ พา นศ.ป.โท รร.นรต. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิชาเทคนิคการสืบสวน หัวข้อ การสืบสวนคดีเหตุวางระเบิด(Post Blast Investigation)
เมื่อ 15 ม.ค.2560 ณ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

   
ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตใหม่ สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม
   
คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมกับ คณะทำงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและเยาวชน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(TICAC) จัดฝึกอบรมการใช้งาน Cellebrite Touch UFED สืบค้นพยานทางดิจิตอลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ภ.1-9 และ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เมื่อ 07/10/2559 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สทว.รร.นรต
   
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น. รร.นรต.มีพิธีวิ่งสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสรับส่งหน้าที่
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมกิจการของคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 29/09/59
   
พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ตรวจวัตถุพยานทางดิจิทัล(Digital Forensic Center) 21/09/59
   
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักศึกษา ป.โท รร.นรต. 3 หลักสูตร (นิติวิทยาศาสตร์ ตำรวจศาสตร์ สังคมศาสตร์) เมื่อ 18/09/2559
   

ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อ 13/09/2559

   
คณาจารย์โรงเรียนตำรวจเวียดนาม เดินทางมาศึกษาดูงานคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนนิติวิทยาศาสตร์ ของทั้ง 2 สถาบัน เมื่อ 13/09/2559
   
พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร ผบช.รร.นรต. เป็นประธาน ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) รร.นรต. รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อ 19/08/2559
   
เก็บตก งานปฐมนิเทศ ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 19/08/59 version HD.
   
Mr.Andrew Smith อตีด จนท.ตำรวจ
ประเทศอังกฤษ เชี่ยวชาญด้าน Computer Forensic
มาบรรยายพิเศษแก่ นรต.ชั้นปีที่ 4
หัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Computer Forensic
วิชา วิทยาการตำรวจก้าวหน้า เมื่อ 27/05/59
ณ ห้องบรรยาย คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
   
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตร วท.ม.
สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 04 พ.ค. 2559
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐ
   
คณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ พา นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ศึกษาดูงาน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อ 18 พ.ย.2559
   
ประชุมคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ของปีการศึกษา 2560 การรายงานภาระงานของคณาจารย์ การเตรียมพิธีเปิดศูนย์ Digital Forensic รร.นรต. เมื่อ 14 พ.ย.2559 ณ ห้องประชุม นว.รร.นรต.
   
การสัมมนาของนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 12 พ.ย.2559 
   
คณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมโครงการอบรมระบบป้องกันการละเมิดต่อเด็ก
ระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย.2559 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
   
   
พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย รรท.ผบช.รร.นรต. พร้อมข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม เมื่อ 27 ต.ค.2559
   
คณาจารย์ ข้าราชการตำรวจ คณะนิติวิทยาศาสตร์ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 27 ต.ค.2559 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม
   
คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ การให้บริการตรวจวิเคราะห์น้ำ ให้กับผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ อ.สามพราน จว.นครปฐม เมื่อ 20 ต.ค.2559 ณ ห้องประชุม นว.รร.นรต.
   
คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมกับ คณะทำงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและเยาวชน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(TICAC) จัดฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือตรวจพิสูจน์ สืบค้นพยานทางดิจิตอลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ และเทคนิคต่างๆ ในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน และ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เมื่อ 19 ต.ค.2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สทว.รร.นรต.
   
ขอขอบคุณ OUR(Operation Underground Railroad) องค์กรเอกชนต่างประเทศ มอบอุปกรณ์การตรวจวัตถุพยานทางดิจิทัล ให้กับ ศูนย์ Digital Forensic คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจด้านการตรวจวัตถุพยานทางดิจิทัลและสำหรับการเรียนการสอนของ รร.นรต. เมื่อ 19 ต.ค.2559
   
   
ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตใหม่ สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม
   
คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมกับ คณะทำงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและเยาวชน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(TICAC) จัดฝึกอบรมการใช้งาน Cellebrite Touch UFED สืบค้นพยานทางดิจิตอลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ภ.1-9 และ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เมื่อ 07/10/2559 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สทว.รร.นรต
   
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น. รร.นรต.มีพิธีวิ่งสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสรับส่งหน้าที่
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมกิจการของคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 29/09/59
   
พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ตรวจวัตถุพยานทางดิจิทัล(Digital Forensic Center) 21/09/59
   
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักศึกษา ป.โท รร.นรต. 3 หลักสูตร (นิติวิทยาศาสตร์ ตำรวจศาสตร์ สังคมศาสตร์) เมื่อ 18/09/2559
   
ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อ 13/09/2559
#สวทช. #NSTDA #NCTC
   
คณาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจเวียดนาม เดินทางมาศึกษาดูงานคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ของทั้ง 2 สถาบัน เมื่อ 13/09/2559
   
พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร ผบช.รร.นรต. เป็นประธาน ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) รร.นรต. รุ่นที่ 5
ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อ 19/08/2559
   
เก็บตก งานปฐมนิเทศ ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 19/08/59 version HD.
   
Mr.Andrew Smith อตีด จนท.ตำรวจ ประเทศอังกฤษ เชี่ยวชาญด้าน Computer Forensic มาบรรยายพิเศษแก่ นรต.ชั้นปีที่ 4 หัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Computer Forensic วิชา วิทยาการตำรวจก้าวหน้า เมื่อ 27/05/59 ณ ห้องบรรยาย คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
   
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
เมื่อ 04 พ.ค. 2559
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐ
   
วีดีทัศน์โครงการแนวทางการบริหารจัดการ
สวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจ
   
ตำรวจประเทศมัลดีฟส์ มาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ของคณะนิติวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
วันพฤหัสบดีที่  4 สิงหาคม พ.ศ. 2559
   
การประชุมจัดตั้งศูนย์ตรวจ
วัตถุทางพยานดิจิทัล
(Digital Forensic Center) 
27 กรกฎาคม 2559
   
PRESENT คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
[Teaser] คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 2558
   
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขานิติวิทยาศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
ผบ.รร.นายร้อยตำรวจกัมพูชา และคณะนายตำรวจ เยี่ยมชมกิจการ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
เมื่อ 24 มิ.ย.2558
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ร่วมกับศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โดยมี ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา เป็นหัวหน้าโครงการ จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA) มีการประชุมคณะทำงาน เมื่อ 16 พ.ค.2558
ณ ห้องประชุม คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
ศูนย์วิจัยทางวิชาชีพตำรวจ (Police Professional Research Center ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ฐาน CRCnetBASE และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ฐาน IG publishing ให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการตำรวจ และผู้สนใจ เมื่อ 20 พ.ค.2558 ณ อาคารวิชาการ 50 ชั้น 3 ศูนย์วิจัย รร.นรต.
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ให้บริการทางด้านวิชาการ จัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะในการป้องกัน รักษาสถานที่เกิดเหตุให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยใน อ.สามพราน จว.นครปฐม เมื่อ 14 ก.พ.2558 ณ ห้องประชุม คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 68 ที่ได้รับการประดับยศ ว่าที่ร้อยตำรวจตรี เมื่อ 5 ก.พ.2558
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร (โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(พลตำรวจโทศักดา เตชะเกรียงไกร) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนางานวิชาการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร ผบช.รร.นรต. บรรยายพิเศษ หัวข้อ การสืบสวนคดีอาญา ให้แก่ นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 31 ม.ค.58
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
คณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ นำ นรต.ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานด้านนิติเวช ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ 14 ม.ค.58
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
คณะนิติวิทยาศาสตร์ และ นรต. กลุ่ม CAREDOGS ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมพาหะนำโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์จัดทำโครงการ Police Dogs Care RPCA โดยทำกิจกรรมทำหมันและฉีควัคซีนให้สุนัขและแมว จำนวน 30 ตัว ภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อ 12 ม.ค.58
 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
นศ.ป.โท คณะนิติวิทยาศาตร์ รร.นรต. ศึกษาดูงาน กองพิสูจน์หลักฐาน เมื่อ 21 พ.ย. 2557
 
 
 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110