ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับ “ข้อเสนองานวิจัย”
โครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่องกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ดาบตำรวจหญิง ริน จันทร์นาค 08 1560 8905
คุณวิชิต แย้มยิ้ม 09 4481 5464

ท่านสามารถรับข้อมูล ข่าวสาร ผ่านทาง Line Official

Line ID Official : @kyc5125a
หรือสแกนได้จาก QR Code

   

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับการเขียนบทความ
และ Submit บทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/forensic

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ร.ต.อ.หญิง ศศิร์อร ทองนาค โทร. 06-2598-6558
หรือ 0-3431-1110 ต่อ 409 e-mail: Sasion1973@gmail.com

>>>> วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)<<<

   
รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ “ข้อเสนองานวิจัย” โครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่องกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0 ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสามารถร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พ.ย. 2561
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ของหลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ภาคต้น/2561
   
หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร วท.ม.นิติวิทยาศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.261)
   
สรุปผลการดำเนินงานการจัดสัมมนาวิชาการงานประชุมสามัญประจำปี สถาบันฝึกอบรมตำรวจ
แห่งเอเชียหรือ Association of Police Training Institute in Asia (APTA) ครั้งที่ 3
การประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ International Cooperation for Education Development and Police Training to Encounter Transnational Crime
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2561

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2561
สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับการเขียนบทความ
และ Submit บทความได้ที่ http://forensic.rpca.ac.th/ojs
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ร.ต.อ.หญิง ศศิร์อร ทองนาค โทร. 06-2598-6558
หรือ 0-3431-1110 ต่อ 409 e-mail: Sasion1973@gmail.com

>>>> วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)<<<

   
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เพื่อเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
ปีการศึกษา 2561
   
แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ (ตรวจอักราวิสุทธ)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561
   
เอกสารประกอบการสอน วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร
โดย คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ร่วมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร มีนาคม 2560
   
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือก
เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561
เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 12 มี.ค.2561 - 4 มิ.ย.2561
 
   

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2561
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับการเขียนบทความ และ Submit
บทความได้ที่ http://forensic.rpca.ac.th/ojs

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ร.ต.อ.หญิง ศศิร์อร ทองนาค
โทร. 06-2598-6558 หรือ 0-3431-1110 ต่อ 409
E-mail: Sasion1973@gmail.com

 
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561
   
เอกสารประกอบการสอน วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร
โดย คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ร่วมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร มีนาคม 2560
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์/โครงการศึกษารายบุคคล
 
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่องปฏิทินการศึกษา หลักสูตร วทม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
      หนังสือประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ฯ เรื่องปฏิทินการศึกษา
      แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
      ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงพิเศษ
   
ขอแสดงความยินดีกับ!!!!!
น.ส.จิณห์นิภา พลีทอง
มหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3
ได้รับรางวัล ผลการเรียนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ วิทยาประจำปี พ.ศ. 2560

โดยมูลนิธิฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 8.00-12.00 น.
   
กำหนดการสัมมนานำเสนอผลงาน “สถานีตำรวจล้ำสมัย”
บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม” พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคมอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
   
คำสั่ง ที่ 42/2560 เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
   
การปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ ๖
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องสามพราน กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
    
          กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา
          แบบลงทะเบียนเรียน
   
รายชื่อผู้ส่งบทความ เพื่อนำเสนอในงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์
สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2

   
กำหนดการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ฯ
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ
เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2
   
   
 
ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม
 
 

   

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
และผลงานวิทยานิพนธ์
สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2

โปสเตอร์
แผ่นพับ
 
  สนใจเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนออนไลน์ "คลิกเลย"

     
ดาวน์โหลดรูปแบบบทคัดย่อ
     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน
     
เกณฑ์การพิจารณาและรูปแบบการนำเสนอผลงาน

      รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์งานวิจัย/วิชาการ
     Facebook ของโครงการประชุมวิชาการ
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาของหลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ภาคต้น/2560
   
   
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2560
อ่านระเบียบการรับสมัครได้ที่ http://forensic.rpca.ac.th/pdf/admission2560.pdf/
รับสมัคร online ตั้งแต่ 15 มี.ค. - 5 มิ.ย.2560 ทาง Website : http://rpca-admission.thai.com/
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาตามโครงการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาตามโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560
   
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้หมวดใหม่ (นรต.70) เนื่องในงานพิธีประดับยศ ว่าที่ร้อยตำรวจตรี เมื่อ วันศุกร์ ที่ 3 ก.พ.2560 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
   
พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต./ประธานการประชุมทางไกล คณะทำงานโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัยบูรณาการงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี คณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานเข้าร่วมประชุมอาทิ เช่น สน.ภาษีเจริญ สภ.บางแก้ว สภ.เมืองพัทยา เมื่อ 2 ก.พ.2560 ณ ห้องประชุม ศปก.รร.นรต.
   
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2560
   
ปฎิทินการศึกษา หลักสูตร ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน หลักสูตร ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
   
แจ้งข้อมูลรายชื่อวารสาร ฐานข้อมูล TCI
   
ประกาศ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. แจ้งงดการเรียนการสอน หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. วันเสาร์ที่ 8 ต.ค.2559 เนื่องจาก รร.นรต. มีพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ในวันดังกล่าว
   
ปฏิทินการปฏิบัติในการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นรต. ประจำปีการศึกษา 2558 (นรต.69 และ ป.โท นิติวิทยาศาสตร์)
ระหว่างวันที่ 1 - 8 ต.ค.2559
   
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559
   
กำหนดการปฐมนิเทศ หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. แจ้งปฎิทินการศึกษา หลักสูตร ป.โท รร.นรต. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. แจ้งกำหนดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
   
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รร.นรต. ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.2559)
   
ปฏิทินการปฏิบัติในการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานกระบีและปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นรต. ประจำปีการศึกษา 2558 (นรต.69 และ ป.โท นิติวิทยาศาสตร์)
ระหว่างวันที่ 1 - 8 ต.ค.2559
   
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559
   
กำหนดการปฐมนิเทศ หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. แจ้งปฎิทินการศึกษา หลักสูตร ป.โท รร.นรต. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. แจ้งกำหนดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
   
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
   
แผนที่การเดินทางมายัง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม
http://forensic.rpca.ac.th/map/sampran.map.jpg

แผนที่ภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อาคาร 51 และ 52
http://forensic.rpca.ac.th/map/rpca.map.jpg

สถานที่สอบคัดเลือก นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

   
ประกาศ นว.รร.นรต. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็น นศ. ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ปีการศึกษา 2559
   
คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสากล(Interpol) และตำรวจอาเซียน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 01/06/59
   
โครงการสถานีตำรวจสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 2558 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2558-2561
ดำเนินโครงการโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
ประกาศ นว.รร.นรต. กำหนดการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา หลักสูตร วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 3
   
ประกาศ นว.รร.นรต. ให้ นศ.ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.เข้าร่วมประชุมพิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
   
ประกาศ นว.รร.นรต. ให้ นศ.ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่น 2 และ 3 รายงานความก้าวหน้า ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
   
พิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่นที่ 68 และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์)
   
นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ ทำ Workshop วิชา เทคนิคการสืบสวน ณ ห้องปฏิบัติการสืบสวน ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมและยาเสพติด รร.นรต. เมื่อ 30 เม.ย.2559
   
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่นที่ 68 และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์)
   
ร่างกำหนดการพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
ประกาศ นว.รร.นรต. ให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ เข้าฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ระหว่าง 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2559
   
พล.ต.ต.โสภณ ศรีวพจน์ รอง ผบช.รร.นรต. ตรวจเยี่ยมคณะนิติวิทยาศาสตร์และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ เมื่อ 30 มี.ค.2559

   
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ รร.นรต. ศึกษาดูงาน กิจการตำรวจ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559

   
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

- ระเบียบการ การรับสมัครสอบคัดเลือก >>คลิกที่นี่<<

- สมัครสอบ Online ได้ที่ >>คลิกที่นี่<<

- เมนูพิมพ์ใบสมัครสอบ เพื่อชำระค่าสมัครสอบ >>คลิกที่นี่<<
   
แจ้งวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
   
คณะทำงานวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ของคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. โดย รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม และเข้าขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้อง EN 4406 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อ 6 ม.ค.2559
   
ประชาสัมพันธ์ โครงการปณิธานความปีมหามงคล
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
   
การนำเสนอต้นแบบ Bloodstain Pattern Module เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. โดย ผบช.รร.นรต. ให้คำแนะนำ ณ หอประชุมชุณหะวัณ เมื่อ 18 ธ.ค.2558
   
คณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ บรรยายและสาธิตการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจเวียดนาม ที่เดินทางมาศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาการตำรวจ ณ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 18 ธ.ค.2558
   
คณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. พา นศ.ป.โท วิชานิติโบราณคดี ศึกษาดูงาน กลุ่มตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหาย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เมื่อ 6 ธ.ค.2558
   
คณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. พา นศ.ป.โท ศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 จว.ปทุมธานี เมื่อ 30 พ.ย.2558
   
คณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ พา นศ.ป.โท วิชานิติโบราณคดี ศึกษาดูงาน แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร จว.สุพรรณบุรี เมื่อ 29 พ.ย.2558
   
คณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. พา นศ.ป.โท ศึกษาดูงาน นิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อ 27 พ.ย.2558
   
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 3 ชุด
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
   
วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2558
   
พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ อาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. พานักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 รับฟังสัมมนาเกี่ยวกับทุน Fullbright ที่ห้องประชุม สวทน. เพื่อรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ เมื่อ 13 พ.ย.2558
   
การนำเสนองาน ของ นศ.ป.โท รร.นรต. วิชาสัมมนานิติวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจำกลุ่มสัมมนาฯขอชื่นชม นศ.ที่มีการเตรียมตัวนำเสนองานมาเป็นอย่างดี โดยมีการบูรณาการนำโปรแกรม i2 มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการนำเสนอ เมื่อ 14 พ.ย.2558
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้ นศ.หลักสูตร วทม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ยื่นคำร้องขอเสนอโครงการฉบับย่อวิทยานิพนธ์ หรือโครงการศึกษารายบุคคล 09 พ.ย.2558
   
คณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ พา นรต.ปี 4 รุ่น 69 ศึกษาดูงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) เมื่อ 16 ต.ค.2558
   
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน(จาก ม.มหิดล,ม.ศิลปากร และ มสธ.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 9 ต.ค.2558
   
คณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ พา นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่น 4 ศึกษาดูงาน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เมื่อ 5 ต.ค.2558
   
คณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. จัดฝึกอบรมด้าน Computer Forensic เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ จัดตั้งศูนย์ตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางคอมพิวเตอร์ และการจัดทำหลักสูตร วท.ม. สาขา Computer Forensic ณ ห้องประชุมย่อย คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ระหว่างวันที่ 15-18 และ 22-25 ก.ย.2558
   
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ร่วมการตรวจประเมินและให้คำแนะนำ เมื่อ 22 ก.ย.2558 ณ ห้องประชุม คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
   
ขอขอบคุณ สถาบัน ILEA Bangkok ที่ให้โอกาส อจ.รร.นรต. จนท.ตำรวจไทย จนท.ตำรวจต่างประเทศ เข้ารับการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรจาก USA ในหลักสูตร Advance Computer Network Intrusion Course Session 1 between August 31 - September 4, 2015
   
คณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมประชุมหารือ กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ อัยการ ปอท. กระทรวงไอซีที กรมสรรพากร เกี่ยวกับประเด็นการรวบรวมและการวิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิตอล เมื่อ 27 ส.ค.58
   
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ประชุมหารือ ร่วมกับ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างทั้ง 3 หน่วย เมื่อ 23 ส.ค.2558
   
ประมวลภาพ งานปฐมนิเทศ นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อ19 ส.ค.2558 ณ ห้องสัมมนา อาคารสามพรานภิรมย์ รร.นรต.
   
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารสามพรานภิรมย์ รร.นรต.
   
คณาจารย์ ข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.2558 ณ อาคารหอสมุด โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อ 14.08.58
   
คณบดีและคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมประชุม กับ ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ การผลิตบุคลากร สร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ ระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 13 ส.ค.2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) อาคารจัตุรัสจามจุรี กทม.
   
ประมวลภาพงานประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1
ณ ห้องเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อ 22.07.58
   
รวมบทคัดย่อ ที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
และวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 1
ณ ห้องเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อ 22.07.58
   
ปาฐกถาพิเศษ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่องานอำนวยความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิต "
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1
ณ ห้องเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อ 22.07.58
   
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจ จากหน่วยงานภายนอก ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียด ได้ที่ http://forensicrpca.com/pdf/external.invite.pdf

ผู้สนใจ ภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียด ได้ที่ http://forensicrpca.com/pdf/internal.invite.pdf


กำหนดส่งบทความวิชาการ ภายในวันที่ 30 ส.ค.2558
   
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารสามพรานภิรมย์ รร.นรต.
   
คณบดีและคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมประชุม กับ ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ การผลิตบุคลากร สร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ ระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 13 ส.ค.2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) อาคารจัตุรัสจามจุรี กทม.
   
ประมวลภาพงานประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1
ณ ห้องเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อ 22.07.58
   
รวมบทคัดย่อ ที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
และวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 1
ณ ห้องเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อ 22.07.58
   
ปาฐกถาพิเศษ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่องานอำนวยความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิต "
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1
ณ ห้องเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อ 22.07.58

   
 
 
 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110