กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
ยศ ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดี นว.รร.นรต. 081-826-3932
รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์ รอง คณบดี นว.รร.นรต. 061-156-4951
ผศ.พ.ต.อ.วรวุฒิ ชุมวรฐายี อจ.(สบ4) กลุ่มงานคณาจารย์ 085-191-6078
ผศ.พ.ต.อ.สุรัตน์ สาเรือง อจ.(สบ4) กลุ่มงานคณาจารย์ 094-195-3592
พ.ต.ท.หญิง สิริมงคล กล้าปราบศึก อจ.(สบ3) กลุ่มงานคณาจารย์ 086-445-4951
พ.ต.ท.หญิง ธรรมภรณ์ ธนวัฒน์วงศธร อจ.(สบ3) กลุ่มงานคณาจารย์ 082-655-6694
พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ศิริจันทราวงษ์ อจ.(สบ3) กลุ่มงานคณาจารย์ 081-701-2073
พ.ต.ท.หญิง กนกพร แสนแก้ว อจ.(สบ3) กลุ่มงานคณาจารย์ 081-169-8588
พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ อจ.(สบ3) กลุ่มงานคณาจารย์ 099-195-4321
พ.ต.ท.ดร.นรินทร์ เพชรทอง อจ.(สบ2) กลุ่มงานคณาจารย์ 094-726-0006
พ.ต.ท.อัศว์ณุต  แสงทองดี อจ.(สบ2) กลุ่มงานคณาจารย์ 086-440-8549
   
สำนักงานคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
ยศ ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
พ.ต.ท.หญิง สุรีย์ วงศ์ศิริกุล รอง ผกก.สำนักงานคณบดี 089-013-2158
พ.ต.ต.วรเทพ ปิยวัจนาภรณ์ สว.สำนักงานคณบดี 086-804-7468
พ.ต.ต.หญิง พัชร์วลีย์ ตรีนพากุล สว.สำนักงานคณบดี 085-185-1194
ร.ต.อ.หญิง ศศิร์อร ทองนาค รอง สว.สง.คนว. 099-412-7315
ร.ต.อ.หญิง ภาวินี ศิริพลับ รอง สว.สง.คนว. 081-133-2323
ร.ต.ท.อำพล ไชยเทพ
รอง สว.สง.คนว. 086-640-3702
ร.ต.ท.หญิง สาวิตรี หาญคำเถื่อน รอง สว.สง.คนว. 061-916-5391
ด.ต.หญิง ริน จันทร์นาค ผบ.หมู่ สง.คนว. 081-560-8905
จ.ส.ต.หญิง ปรียานุช ใจเดิม ผบ.หมู่ สง.คนว. 089-262-3342
ส.ต.ท.หญิง นนทพร งดงาม ผบ.หมู่ สง.คนว. 088-272-2978
ส.ต.ต.หญิง ปัญญ์ชิตา สุจริต ผบ.หมู่ สง.คนว. 083-729-5382
 
 
 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110

  [Magic.Number] [Ber.DD]