ประกาศ
 
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
   
เอกสารงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ฉบับ พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2554
รายละเอียดการเพิ่มเติมคำอธิบายเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2554)
 
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินซ้ำ กรณีสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
“ไม่รับรองมาตรฐาน” ในระดับสถาบันและระดับกลุ่มสาขาวิชา จำนวน 3 ตาราง
แนวทางการดำเนินงานและการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)
ปีการศึกษา 2552
มาตรการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินรอพินิจและไม่รับรอง
มติคณะกรรมการการอุดมศึกษาและแนวทางการดำเนินงานกรณีสถาบันอุดมศึกษา มีผลการประเมินกรณี “รอพินิจ” และ“ไม่รับรองมาตรฐาน”
สรุปข้อมูลการจัดส่ง SAR
สกอ.ได้จัดทำอธิบายเพิ่มเติมประกอบการใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
   
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สิงหาคม 2549

 

แบบฟอร์มมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง,แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร,คู่มือการจัดทำหลักสูตร
แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา
ความตกลงร่วมมือเพื่อรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
China,EngVersion
   
เอกสารทั่วไป
 
เทปบันทึกภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ "2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย" ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
เอกสารเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553
(Education Criteria for Performance Excellence)
     -Thai                - Eng
กรอบแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
   
คู่มือต่างๆ
 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553
สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
เรื่องพัฒนาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย:สู่การตกผลึกทางปัญญา
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
เรื่องพัฒนาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่าย
บัณฑิตอุดมคติไทย:สู่การตกผลึกทางปัญญา

:: ประมวลชื่อหลักสูตร สาขาวิชา และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัด สกอ.

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กันยายน 2547

 
 
 
 
 
 
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110