ประวัติความเป็นมา
  โครงสร้างของคณะ
  โครงสร้างหลักสูตร
  โปรสเตอร์หลักสูตร
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(1)
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(2)
  การบริการวิชาการ(1)
  การบริการวิชาการ(2)
  อาจารย์ที่ปรึกษา
 
   
 
   
 
 
 
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  กองพิสูจน์หลักฐาน
  กองทะเบียนประวัติฯ
  สถาบันนิติเวชวิทยา
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร
  นิติเวชศาสตร
   
   
 
 
 
 
 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559
   
กำหนดการปฐมนิเทศ หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. แจ้งปฎิทินการศึกษา หลักสูตร ป.โท รร.นรต. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. แจ้งกำหนดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
   
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
   
แผนที่การเดินทางมายัง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม
http://forensic.rpca.ac.th/map/sampran.map.jpg

แผนที่ภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อาคาร 51 และ 52
http://forensic.rpca.ac.th/map/rpca.map.jpg

สถานที่สอบคัดเลือก นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

   
ประกาศ นว.รร.นรต. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็น นศ. ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ปีการศึกษา 2559
   
คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสากล(Interpol) และตำรวจอาเซียน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 01/06/59
   
โครงการสถานีตำรวจสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 2558 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2558-2561
ดำเนินโครงการโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
ประกาศ นว.รร.นรต. กำหนดการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา หลักสูตร วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 3
   
ประกาศ นว.รร.นรต. ให้ นศ.ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.เข้าร่วมประชุมพิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
   
ประกาศ นว.รร.นรต. ให้ นศ.ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่น 2 และ 3 รายงานความก้าวหน้า ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
   
พิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่นที่ 68 และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์)
   
นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ ทำ Workshop วิชา เทคนิคการสืบสวน ณ ห้องปฏิบัติการสืบสวน ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมและยาเสพติด รร.นรต. เมื่อ 30 เม.ย.2559
   
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่นที่ 68 และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์)
   
ร่างกำหนดการพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
ประกาศ นว.รร.นรต. ให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ เข้าฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ระหว่าง 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2559
   
พล.ต.ต.โสภณ ศรีวพจน์ รอง ผบช.รร.นรต. ตรวจเยี่ยมคณะนิติวิทยาศาสตร์และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ เมื่อ 30 มี.ค.2559

   
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ รร.นรต. ศึกษาดูงาน กิจการตำรวจ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559

   
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

- ระเบียบการ การรับสมัครสอบคัดเลือก >>คลิกที่นี่<<

- สมัครสอบ Online ได้ที่ >>คลิกที่นี่<<

- เมนูพิมพ์ใบสมัครสอบ เพื่อชำระค่าสมัครสอบ >>คลิกที่นี่<<
   
แจ้งวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
   
คณะทำงานวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ของคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. โดย รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม และเข้าขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้อง EN 4406 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อ 6 ม.ค.2559
   
ประชาสัมพันธ์ โครงการปณิธานความปีมหามงคล
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
   
การนำเสนอต้นแบบ Bloodstain Pattern Module เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. โดย ผบช.รร.นรต. ให้คำแนะนำ ณ หอประชุมชุณหะวัณ เมื่อ 18 ธ.ค.2558
   
คณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ บรรยายและสาธิตการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจเวียดนาม ที่เดินทางมาศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาการตำรวจ ณ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 18 ธ.ค.2558
   
คณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. พา นศ.ป.โท วิชานิติโบราณคดี ศึกษาดูงาน กลุ่มตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหาย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เมื่อ 6 ธ.ค.2558
   
คณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. พา นศ.ป.โท ศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 จว.ปทุมธานี เมื่อ 30 พ.ย.2558
   
คณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ พา นศ.ป.โท วิชานิติโบราณคดี ศึกษาดูงาน แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร จว.สุพรรณบุรี เมื่อ 29 พ.ย.2558
   
คณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. พา นศ.ป.โท ศึกษาดูงาน นิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อ 27 พ.ย.2558
   
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 3 ชุด
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
   
วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2558
   
พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ อาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. พานักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 รับฟังสัมมนาเกี่ยวกับทุน Fullbright ที่ห้องประชุม สวทน. เพื่อรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ เมื่อ 13 พ.ย.2558
   
การนำเสนองาน ของ นศ.ป.โท รร.นรต. วิชาสัมมนานิติวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจำกลุ่มสัมมนาฯขอชื่นชม นศ.ที่มีการเตรียมตัวนำเสนองานมาเป็นอย่างดี โดยมีการบูรณาการนำโปรแกรม i2 มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการนำเสนอ เมื่อ 14 พ.ย.2558
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้ นศ.หลักสูตร วทม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ยื่นคำร้องขอเสนอโครงการฉบับย่อวิทยานิพนธ์ หรือโครงการศึกษารายบุคคล 09 พ.ย.2558
   
คณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ พา นรต.ปี 4 รุ่น 69 ศึกษาดูงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) เมื่อ 16 ต.ค.2558
   
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน(จาก ม.มหิดล,ม.ศิลปากร และ มสธ.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 9 ต.ค.2558
   
คณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ พา นศ.ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่น 4 ศึกษาดูงาน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เมื่อ 5 ต.ค.2558
   
 
 
 
 
 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขานิติวิทยาศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
____________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
                       
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110