ประวัติความเป็นมา
  โครงสร้างของคณะ
  โครงสร้างหลักสูตร
  โปรสเตอร์หลักสูตร
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(1)
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(2)
  การบริการวิชาการ(1)
  การบริการวิชาการ(2)
  อาจารย์ที่ปรึกษา
 
   
 
   
 
 
 
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  กองพิสูจน์หลักฐาน
  กองทะเบียนประวัติฯ
  สถาบันนิติเวชวิทยา
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร
  นิติเวชศาสตร
   
   
 
 
 
 
 
ประกาศ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. แจ้งงดการเรียนการสอน หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. วันเสาร์ที่ 8 ต.ค.2559 เนื่องจาก รร.นรต. มีพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ในวันดังกล่าว
   
ปฏิทินการปฏิบัติในการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นรต. ประจำปีการศึกษา 2558 (นรต.69 และ ป.โท นิติวิทยาศาสตร์)
ระหว่างวันที่ 1 - 8 ต.ค.2559
   
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559
   
กำหนดการปฐมนิเทศ หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. แจ้งปฎิทินการศึกษา หลักสูตร ป.โท รร.นรต. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. แจ้งกำหนดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
   
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รร.นรต. ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.2559)
   
 
 
 
 
 
 
   

ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อ 13/09/2559

   
คณาจารย์โรงเรียนตำรวจเวียดนาม เดินทางมาศึกษาดูงานคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนนิติวิทยาศาสตร์ ของทั้ง 2 สถาบัน เมื่อ 13/09/2559
   
พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร ผบช.รร.นรต. เป็นประธาน ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) รร.นรต. รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อ 19/08/2559
   
เก็บตก งานปฐมนิเทศ ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 19/08/59 version HD.
   
Mr.Andrew Smith อตีด จนท.ตำรวจ ประเทศอังกฤษ เชี่ยวชาญด้าน Computer Forensic มาบรรยายพิเศษแก่ นรต.ชั้นปีที่ 4 หัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Computer Forensic วิชา วิทยาการตำรวจก้าวหน้า เมื่อ 27/05/59 ณ ห้องบรรยาย คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
   
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 04 พ.ค. 2559 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐ
   
วีดีทัศน์โครงการแนวทางการบริหารจัดการ
สวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจ
   
ตำรวจประเทศมัลดีฟส์ มาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ของคณะนิติวิทยาศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
เมื่อ 04/08/2559
   
การประชุมจัดตั้งศูนย์ตรวจวัตถุพยานทางดิจิทัล
(Digital Forensic Center) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เมื่อ 27/07/2559
   
PRESENT คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
   
[Teaser] คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
   
 

 


 
 
 
 
 
                       
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110