ประวัติความเป็นมา
  โครงสร้างของคณะ
  โครงสร้างหลักสูตร
  โปสเตอร์หลักสูตร
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(1)
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(2)
  การบริการวิชาการ(1)
  การบริการวิชาการ(2)
  อาจารย์ที่ปรึกษา
 
   
 
   
 
 
 
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  กองพิสูจน์หลักฐาน
  กองทะเบียนประวัติฯ
  สถาบันนิติเวชวิทยา
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร
  นิติเวชศาสตร
   
   
   
   
 
 
 
 
 
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8
   
โครงการประกวด แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานตำรวจ ประจำปี 2562
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562
   
ทคนิคสืบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ คดีฆ่าสยามล
   
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนโรงเรียนนายร้อยตำรวจไปศึกษาวิชา
ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562
  -----------------------------------------------------------------
   

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2562 
รับสมัคร online ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มิ.ย.2562 
ทาง web site >> http://rpca-admission.thai.com/

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง inbox 
หรือโทร. 034 311 110 , 082 466 9626 , 080 513 4312
------------------------------------------------------------------------------

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่น 1
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่น 2

 

   
   
ระกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และโครงการศึกษารายบุคคล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนธันวาคม 2561
ประกาศ นว.รร.นรต. พ้นสภาพ
ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
  หน้าปก สารบัญ
  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
  หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
  หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
  หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
  หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
  ภาคผนวก
   
รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
   
รายงานปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ป.โท หลักสูตร วท.ม. รร.นรต. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2561
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ของหลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
   
สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้พื้นฐานของห้องปฏิบัติการ และการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM)
   

>>ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับ “ข้อเสนองานวิจัย”
โครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่องกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ดาบตำรวจหญิง ริน จันทร์นาค 08 1560 8905
คุณวิชิต แย้มยิ้ม 09 4481 5464

ท่านสามารถรับข้อมูล ข่าวสาร ผ่านทาง Line Official

Line ID Official : @kyc5125a
หรือสแกนได้จาก QR Code

   

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับการเขียนบทความ
และ Submit บทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/forensic

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ร.ต.อ.หญิง ศศิร์อร ทองนาค โทร. 06-2598-6558
หรือ 0-3431-1110 ต่อ 409 e-mail: Sasion1973@gmail.com

>>>> วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)<<<

   
รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ “ข้อเสนองานวิจัย” โครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่องกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0 ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสามารถร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พ.ย. 2561
   
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ของหลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ภาคต้น/2561
   
หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร วท.ม.นิติวิทยาศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
   
สรุปผลการดำเนินงานการจัดสัมมนาวิชาการงานประชุมสามัญประจำปี สถาบันฝึกอบรมตำรวจ
แห่งเอเชียหรือ Association of Police Training Institute in Asia (APTA) ครั้งที่ 3
การประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ International Cooperation for Education Development and Police Training to Encounter Transnational Crime
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
   
 
 
 
 
 
คอลัมน์ : ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น
"รร.นรต.เปิดเวีทีระดมความรู้ยกระดับบริหารงานยุติธรรม"
เดลินิวส์ ฉบับที่ 24798 วันที่ 4 ก.ย.60
คอลัมน์ : แวดวงของเรา : เวทีเสนองานวิจัยนิติวิทยาศาสตร์
สยามรัฐ ฉบับที่ 23460 วันที่ 20 ก.ค.60
คอลัมน์ : สี่แยกข่าวย่อย "รร.นรต.ชวนส่งผลงานวิจัย"
เดลินิวส์ ฉบับที่ 24750 วันที่ 18 ก.ค.60
สกุ๊ปพิเศษ "เปลี่ยนให้ทันโลก" นสพ ไทยรัฐ. ฉบับ 12 กค 60 คอลัมน์ ส่งตำรวจ
รร.นายร้อยตำรวจ หน้าสู่การเรียนรู้โลกสากล จัดอบรมเทคโนโลยีเท่าทัน
"โจรไซเบอร์" หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
   
 
 
 
 
--การจัดซื้อจัดจ้าง--
 
 
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ณ วันที่ 14 มี.ค.2562
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ณ วันที่ 11 มี.ค.2562
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ณ วันที่ 8 มี.ค.2562
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อสวนหย่อมพร้อมขุดหาปากบ่อเกรอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ณ วันที่ 15 ก.พ.2562
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการพัฒนาปรับปรุงบริเวณอาคารคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ณ วันที่ 5 ก.พ.2562
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ณ วันที่ 31 ม.ค.2562
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการตรวจวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ณ วันที่ 3 ม.ค.2562
 
 
 
 
 
 
 

  วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ปี 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 Journal of Criminology and Forensic Science
วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ปี 2561
Journal of Criminology and Forensic Science
วารสารวิชาการ ปี 2560
อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Journal of Criminology and Forensic Science
วารสารวิชาการ ปี 2559
อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Journal of Criminology and Forensic Science
วารสารวิชาการ ปี 2558
อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Journal of Criminology and Forensic Science
 
 
 
 
 
 

พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และ วิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2561 คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ขอขอบพระคุณ พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่กรุณามอบรางวัลในครั้งนี้
ผลการประกวดโครงการนักวิจัยดีเด่น
         ระดับดีเด่น ได้แก่  ศ.พล.ต.ต.ดร.หญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์
         ระดับดี ได้แก่  ผศ.พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ อาจารย์ประจำคณะนิติวิทยาศาสตร์
ผลการประกวด
โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
           ระดับดีเด่น ได้แก่ น.ส. เรวดี รักสกุล. นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3

          ระดับดี ได้แก่  น.ส.ชนัญชิดา วงศ์เขียว นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4

อบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ
เรื่องพื้นฐานการทำงานด้าน PCR/Real-Time PCR 
เมื่อวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 5222 และห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก บริษัท กิบไทย (Gibthai) จำกัด
   

อบรมการใช้เครื่องมือการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-16.00 น. 
ณ ห้อง 5212 ชั้น 1 คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

   
บรรยากาศการเสวนาและพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์
โดยมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษา ได้แก่
กรมควบคุมมลพิษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เมื่อ 11 ธ.ค.2561 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส รร.นรต.
อ.สามพราน จ.นครปฐม
   
คณะนิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ การประกวดค่านิยมองค์กรของคณะ ตามทัศนคติในเชิงคุณค่าและสร้างสรรค์ เพื่อกำหนดเป็นค่านิยมองค์กรของหน่วยงาน
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ
เจ้าหน้าที่ ในสังกัดคณะนิติวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม นว.รร.นรต.
   
สัมมนาวิชาการ ในงานประชุมสามัญประจำปี สถาบันฝึกอบรมตำรวจแห่งเอเชียหรือ Association
of Police Training Institute in Asia  (APTA) ครั้งที่ 3
   

พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7

   

วันพฤหัสบดีซักที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ซักซ้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร วท.ม. ณ ห้องประชุมนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

   

20 กรกฎาคม 2561
นำเสนอโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practice)
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โดย พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

 

 
 
 
 
 
                       
 
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110